Skip to content
Home » Serenity Prayer In Hawaiian

Serenity Prayer In Hawaiian

The Serenity Prayer (Hawaiian Pali) : a blog on the serenity prayer in the Hawaiian language, along with its English version. Continue reading for a short version of the serenity prayer and the meaning behind the serenity prayer.

The Hawaiian language is one of the most beautiful languages in the world. Its history is long and rich, with a sound and resonance like no other.

Serenity Prayer In Hawaiian

Aloha, e kipa mai ia’u.

Ua makemake au i ka pono a ke Akua.

Aole hoi e nana i ka ‘ike maoli a ke Akua.

Aole hoi e ‘ae mai nei ka pono maoli a ua lehulehu.

Aole hoi e komo nei ke aloha, a me ke aloha malihini, a me ke aloha ‘aina.

Aloha mai no ka hoku,

E ke onaona oe.

Mai ola a e hoi nei,

Oluoluhi aku ia loa.

Ua pono ai ke kumu o ka wai,

A hele ana mai la i ka lani.

Kahuna, e ho’omanawanui.

E ho’omana’o kekahi o na kahuna, ke kanaka o na kanaka.

Auhea wale no wau i ka pono?

Olelo Ho’omaukamaika’i, e Makaainana, kaua e hiki mai

Kaua e ‘ike mai, e komo pono i keia ola, a olelo oiai ia aku

A ka malu o ka ‘aina, a ke kanaka nei a me ka pua‘ala.

E malama ai iho nei. E moe iho nei.

Aloha no ia ‘oe,

E ala ia ‘oe a pau.

Aloha no ia ‘oe,

E ala ia ‘oe a pau.

short version of the serenity prayer

Aloha, I am Serenity.

In this moment, I am whole.

In this moment, I am complete.

In this moment, I am one with the universe.

Serenity Prayer In Hawaiian Catholic

May you find serenity, peace and happiness in all of your days.

May you never forget that life is a gift, and that you have been given it to enjoy and to love.

May you not forget the need to be grateful.

May you use this gift of life to enrich the lives of others, not to take away their joy but to add yours.

Join the conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *